[Backward]

Title: Shinryoku-no-mizube

[Forward]

Shinryoku-no-mizube

47 x 58 cm

Riverside in Spring (English trans.)